Αερόψυκτοι ψύκτες νερού
    Αερόψυκτοι ψύκτες αέρα
    Υδρόψυκτοι ψύκτες νερού
    Πύργοι ψύξεως
    Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
    Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες
    Αερόθερμα
    Αερολέβητες
    Ανεμιστήρες
    Κυψέλες στοιχείων
    Ειδικές κατασκευές
    Αυτοματισμοί
Κυψέλες στοιχείων


Η Pantherm παρέχει ένα πλήρες εύρος σε εναλλάκτες αέρα - ρευστού κατασκευασμένους από φύλλα αλουμινίου και αυλούς χαλκού. Κατασκευάζονται με πτυχωτή επιφάνεια στα φύλλα αλουμινίου για αύξηση της επιφάνειας εναλλαγής θερμότητας με τον αέρα, και πτυχωτή την εσωτερική επιφάνεια των χάλκινων αυλών για την αύξηση της επιφάνειας εναλλαγής θερμότητας με το ρευστό εντός αυτών. Υπάρχει ελευθερία επιλογής διαστάσεων, εργαζόμενων ρευστών και απόδοσης.


Επιπλέον κατασκευάζονται και συναρμολογούνται σε διάταξη κελύφους με ενσωματωμένους ανεμιστήρες για περιπτώσεις απομακρυσμένων μονάδων συμπύκνωσης ή εκτόνωσης (Remote Condenser - Evaporator). Το κέλυφος είναι κατασκευασμένο συνήθως από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα ηλεκτροστατικά βαμμένο. Εναλλακτικά μπορεί να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο έλασμα εάν αυτό απαιτείται.


Ο υπολογισμός του απαιτούμενου εναλλάκτη γίνεται με τη χρήση ειδικού λογισμικού στο οποίο κατόπιν εισαγωγής παραμέτρων λειτουργίας και με υποδείξεις του πελάτη γίνεται και η επιλογή των δεδομένων κατασκευής ώστε να παραχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Οι ανεμιστήρες είναι αξονικοί χαμηλής στάθμης θορύβου, ενώ είναι δυνατή η κατασκευή κυψελών με ενσωματωμένους ανεμιστήρες, εξαιρετικά χαμηλής στάθμης θορύβου εάν κάτι τέτοιο απαιτείται.