Κατοικίες
    Ξενοδοχεία
    Εμπορικά κέντρα
    Βιομηχανικές μονάδες
    Νοσοκομεία
    Αποθήκες τροφίμων
    Χώροι υψηλών απαιτήσεων
Στη τεσσερακονταετή πορεία της η Pantherm έχει μελετήσει και λύσει εκατοντάδες υποθέσεις κλιματισμού. Επίσης τα συστήματα που υπάρχουν στην αγορά και είναι κατασκευασμένα από την ίδια, ανέρχονται σε χιλιάδες. Το γεγονός αυτό κάνει το δυναμικό μηχανικών της Pantherm το πλέον κατάλληλο για να φέρει σε πέρας ακόμα και τις πιο πολύπλοκες υποθέσεις κλιματισμού.