Κατοικίες
    Ξενοδοχεία
    Εμπορικά κέντρα
    Βιομηχανικές μονάδες
    Νοσοκομεία
    Αποθήκες τροφίμων
    Χώροι υψηλών απαιτήσεων
Χώροι υψηλών απαιτήσεων


Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η Pantherm έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει εγκαταστάσεις κλιματισμού σε χώρους υψηλών προδιαγραφών. Σε τέτοιους χώρους μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται αποθήκες ηλεκτρονικού υλικού, στρατιωτικές αποθήκες εξοπλισμού, επιστημονικά εργαστήρια και άλλα.

Είναι δυνατή η μελέτη και κατασκευή συστήματος που να καλύπτει ακόμα και τις πιο πολύπλοκες εφαρμογές. Είναι δυνατή η ελεγχόμενη αφύγρανση του χώρου στις επιθυμητές θερμοκρασίες με τη δυνατότητα οι συνθήκες αυτές να παραμένουν αμετάβλητες ακόμα και αν οι περιβαλλοντικές συνθήκες αποκλίνουν σημαντικά.