Κατοικίες
    Ξενοδοχεία
    Εμπορικά κέντρα
    Βιομηχανικές μονάδες
    Νοσοκομεία
    Αποθήκες τροφίμων
    Χώροι υψηλών απαιτήσεων
Νοσοκομεία


Στα νοσοκομεία η Pantherm έχει εκπονήσει μελέτες και εγκαταστάσεις κλιματισμού ακόμα και μέσα σε χώρους χειρουργείων. Στις περιπτώσεις των νοσοκομείων καθοριστικές παράμετροι είναι η χαμηλή στάθμη θορύβου και η ποιότητα του κλιματιζόμενου αέρα.

Τα μηχανήματα κλιματισμού που τοποθετούνται είναι προδιαγραφών Ultra Low Noise και νε περιορισμό δονήσεων. Το γεγονός αυτό τα κάνει ιδανικά για τοποθέτηση σε ταράτσες νοσοκομείων, ακόμα και αν βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών.

Οι κλιματιστικές μονάδες που διανέμουν το κλιματισμένο αέρα, περιέχουν συστοιχίες προφίλτρων και φίλτρων υγειονομικού τύπου κατάλληλα για τέτοιου είδους εφαρμογές.