Κατοικίες
    Ξενοδοχεία
    Εμπορικά κέντρα
    Βιομηχανικές μονάδες
    Νοσοκομεία
    Αποθήκες τροφίμων
    Χώροι υψηλών απαιτήσεων
Ξενοδοχεία


Οι περιπτώσεις των ξενοδοχείων είναι ιδιαίτερες, καθώς οι κλιματιζόμενες ζώνες είναι πολλές και κρίνεται αναγκαίο να εποπτεύονται σε συνεχή βάση. Επίσης η παροχή θερμού νερού χρήσης είναι απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Η Pantherm είναι σε θέση να εγκαταστήσει συστήματα κεντρικού κλιματισμού σε ξενοδοχεία για όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους τόσο σε χειμώνα όσο και θέρος, με ταυτόχρονη παροχή θερμού νερού χρήσης. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν όλα τα συστήματα παραγωγής και διανομής της θέρμανσης και της ψύξης σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και τους απαραίτητους αυτοματισμούς.

Όλες οι κλιματιζόμενες ζώνες αλλά και τα κεντρικά συστήματα, ελέγχονται από ηλεκτρονική υπολογιστική μονάδα τύπου Building Management System (BMS) που κάνει τον έλεγχο εύκολο από κάποιο κεντρικό γραφείο του ξενοδοχείου. Οι θερμοκρασίες, οι ώρες λειτουργίας, πιθανές ενδείξεις Alarm και η γενικότερη λειτουργία παρουσιάζεται και ελέγχεται εποπτικά από ένα κεντρικό σημείο.

Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα ξενοδοχείων με επαρκή κλιματισμό σε όλα τα δωμάτια αλλά με μεγάλα λειτουργικά κόστη που βαρύνουν τους ιδιοκτήτες. Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα ελλιπών αυτοματισμών οι οποίοι είναι απαραίτητοι σε μεγάλες εγκαταστάσεις.

Είναι δυνατή η μελέτη και εφαρμογή γεωθερμικού κλιματισμού ακόμα και σε κλίμακες πολύ μεγάλες εάν οι υπεδαφικές και χωροταξικές συνθήκες το επιτρέπουν, ενώ συνδυασμός του κλιματισμού με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι εφικτός.