Κατοικίες
    Ξενοδοχεία
    Εμπορικά κέντρα
    Βιομηχανικές μονάδες
    Νοσοκομεία
    Αποθήκες τροφίμων
    Χώροι υψηλών απαιτήσεων
Βιομηχανικές μονάδες


Για τον κλιματισμό των βιομηχανικών μονάδων η Pantherm διαθέτει πλήρη σειρά μηχανημάτων. Τα αξονικά αερόθερμα νερού σε συνδυασμό με λέβητα θέρμανσης νερού, εξασφαλίζουν θέρμανση κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Για τη θέρμανση βιομηχανικών μονάδων επίσης κατασκευάζονται αερολέβητες υγρών, αερίων αλλά και ξηρών καυσίμων. Στα στερεά καύσιμα περιλαμβάνονται πυρήνες-κουκούτσια , πριονίδι, βιομάζα αλλά και pellet.

Εάν απαιτείται βέλτιστη διανομή της θερμότητας γίνεται κατασκευή και εγκατάσταση δικτύου αεραγωγών, ενώ είναι δυνατός και ο δροσισμός βιομηχανικών χώρων κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Επιπλέον στις βιομηχανικές μονάδες που υπάρχει απόρριψη θερμότητας από εγκατεστημένα μηχανήματα της παραγωγής, είναι δυνατή η μελέτη ανάκτησής της και η χρήση της για εφαρμογές θέρμανσης χώρων. Έτσι με σεβασμό προς το περιβάλλον αλλά και με συμφέρουσα οικονομικά λύση, επιτυγχάνεται η θέρμανση των βιομηχανικών χώρων.