Κατοικίες
    Ξενοδοχεία
    Εμπορικά κέντρα
    Βιομηχανικές μονάδες
    Νοσοκομεία
    Αποθήκες τροφίμων
    Χώροι υψηλών απαιτήσεων
Εμπορικά κέντρα


Στα εμπορικά κέντρα η Pantherm αναλαμβάνει τον κλιματισμό όλων των χώρων που το απαρτίζουν. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν κεντρικά συστήματα κλιματισμού και κεντρικές κλιματιστικές μονάδες που αναλαμβάνουν τη διανομή της θέρμανσης αλλά και της ψύξης στους διάφορους χώρους.

Ο κλιματισμός γίνεται από συνδυασμό αντλιών θερμότητας, λεβήτων και κεντρικών κλιματιστικών μονάδων. Επιπλέον γίνεται μελέτη για ορθό εξαερισμό των χώρων όπου απαιτείται. Στα εμπορικά κέντρα δύσκολο κομμάτι κλιματισμού είναι τα καφέ και τα εστιατόρια και απαιτούν έντονο εξαερισμό. Οι ανάγκες ωστόσο του εξαερισμού, μεταβάλλονται ανάλογα με τον αριθμό των ανθρώπων, μέγεθος το οποίο έχει διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της μέρας. Επίσης ο εξαερισμός πρέπει σε όλες τις φάσεις της ημέρας να συνεργάζεται με τον κλιματισμό ώστε να μην υπάρχουν θερμοκρασιακές αποκλείσεις και δυσμενής ποιότητα αέρα.

Η διανομή της θέρμανσης και ψύξης γίνεται με δίκτυο υδραυλικών αλλά και αεραγωγών τα οποία κατασκευάζονται από την Pantherm. Είναι δυνατή η κατασκευή και των πιο πολύπλοκων δικτύων αεραγωγών, αφού γίνεται με την χρήση ειδικού λογισμικού το οποίο συνεργάζεται με τις εργαλειομηχανές κατασκευής. Τα γεγονός αυτό κάνει την Pantherm ανταγωνιστική τόσο στην πολυπλοκότητα και τη ευελιξία του τελικού προϊόντος όσο και στο χρόνο παράδοσής του.