Κατοικίες
    Ξενοδοχεία
    Εμπορικά κέντρα
    Βιομηχανικές μονάδες
    Νοσοκομεία
    Αποθήκες τροφίμων
    Χώροι υψηλών απαιτήσεων
Αποθήκες τροφίμων


Η Pantherm αναλαμβάνει κατασκευές θαλάμων αποθήκευσης, συντήρησης αλλά και κατάψυξης οπωροκηπευτικών και τροφίμων. Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει είτε από την αρχή σε νέους θαλάμους κατασκευασμένους από την Pantherm είτε να γίνει μελέτη για τον κλιματισμό σε υφιστάμενους χώρους που προορίζονται για τρόφιμα στις εκάστοτε συνθήκες.

Οι θάλαμοι έχουν ελεγχόμενη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό τους η οποία ελέγχεται από μονάδα αυτοματισμών και μικροϋπολογιστή. Κάποιες από τις μεταβαλλόμενες τιμές είναι η θερμοκρασία, η υγρασία αλλά και τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα εάν κάτι τέτοιο απαιτείται.

Το χωροταξικό ζήτημα δεν αποτελεί πρόβλημα αφού είναι δυνατή η κατά παραγγελία κατασκευή των συστημάτων, σε διαστάσεις που να ταιριάζουν στο διαθέσιμο χώρο της κάθε περίπτωσης.