Εγκαταστάσεις
    Προσωπικό
    Εξοπλισμός
Εξοπλισμός


H Pantherm έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις για την εξασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού, μέρος του οποίου έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί από την ίδια ώστε να έχει την δέουσα ακρίβεια και να είναι πλήρως προσαρμοσμένος στις ανάγκες της παραγωγής της.

Ένα πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, που έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και την εμπειρία της Pantherm και που εφαρμόζεται συστηματικά, διατηρεί τον εξοπλισμό της σε εξαιρετική κατάσταση έτσι ώστε η επίδοση των μηχανημάτων και συσκευών σε παραγωγικότητα και ακρίβεια να είναι στα επίπεδα που προβλέπουν οι κατασκευαστές τους.

Επιπλέον η διαδικασία της παραγωγής έχει γίνει σε ένα μεγάλο ποσοστό της ηλεκτρονικά αυτοματοποιημένη και το ποσοστό αυτό μεγαλώνει συνεχώς με τη πάροδο των ετών. Πιο συγκεκριμένα επενδύσεις έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις σε συστήματα ψηφιακά καθοδηγούμενης κοπής και διαμόρφωσης όπως CNC Laser, Στραντζόπρεσες, Ψαλίδια και άλλα.

Επιπλέον εργαλεία στα οποία η Pantherm εξειδικεύεται και επενδύει είναι στη κατηγορία λογισμικού. Γίνεται χρήση λογισμικού μοντελοποίησης της παραγωγής και του σχεδιασμού των προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό τα προϊόντα εξελίσσονται συνεχώς και η παραγωγή επιταχύνεται με παράλληλο περιορισμό των σφαλμάτων. Επιπλέον λογισμικά που χρησιμοποιούνται είναι ενεργειακής φύσεως και έχουν σχέση με την ενεργειακή βελτιστοποίηση των προϊόντων αλλά και των εγκαταστάσεων.

Για την μεταφορά των προϊόντων της και την εξυπηρέτηση του προσωπικού της η Εταιρία διαθέτει δικά της μεταφορικά μέσα.